قسمت آسیایی پروژه 3

صفحه اصلی قسمت آسیایی پروژه 3
نام پروژه : قسمت آسیایی پروژه 3
مکان: استانبول - کارتال
تعداد واحد مسکونی : 334
مساحت زمین : 19000 مترمربع
نوع واحدها : 1+2 ، 1+3 ، 1+4
محدوده مساحت واحدها : 98 مترمربع – 320 مترمربع
تاریخ تحویل : ژانویه 2020
فعالیتهای اجتماعی : استخر، پارک بازی کودک، سالن بیلیار، زمین بسکتبال، سالن ورزشی
محدوده قیمت : 650000 – 1700000 لیرترک

واحدهای اداری
محدود مساحت واحدهای ادارای : 105 مربع – 567 مترمربع
محدوده قیمت واحدهای اداری : 1500000 – 6300000 لیرترک

Web Solution & Technology: Simurgsoft