قسمت آسیایی پروژه 7

صفحه اصلی قسمت آسیایی پروژه 7
نام پروژه : قسمت آسیایی پروژه 7
مکان: استانبول – آتاشهیر
واحد مسکونی
مساحت زمین : 3500 مترمربع
نوع واحدها : 1+6
محدوده مساحت واحدها : 1000 مترمربع
تاریخ تحویل : آماده تحویل
فعالیتهای اجتماعی : استخر، پارک بازی کودک، سونا، باغچه بزرگ
محدوده قیمت : 4500000 لیرترک

Web Solution & Technology: Simurgsoft