: قسمت آسیایی پروژه 1

صفحه اصلی : قسمت آسیایی پروژه 1
نام پروژه : قسمت آسیایی پروژه 1
مکان: کاغیتحانه استانبول
تعداد واحد مسکونی : 205 واحد مسکونی/ اداری
مساحت زمین : 4500 مترمربع
نوع واحدها : 1+1 ، 1+2
محدوده مساحت واحدها : 58مترمربع – 85 مترمربع
تاریخ تحویل : جون 2019
فعالیتهای اجتماعی : پارک بازی کودک، سالن بیلیار، زمین فوتبال – بسکتبال، سالن ورزشی
محدوده قیمت : 52000 – 600000 لیرترک

Web Solution & Technology: Simurgsoft